Nyhedsarkiv

Sådan gik generalforsamlingen 2012

24/02-2012 12:15

Fra venstre: Bruno Bech Jensen, Nakskov; Bent Christiansen, Nykøbing; Søren Rubæk Jensen, Maribo; Ole "FDM" Larsen, Systofte (siddende) - supp.; Aage Alm, Sortsø; Carsten Andersen, Nakskov; Erik Flo-rens Larsen, Rødby; Henrik Thostrup, Rødby; Tommy Green Jensen, Vesterborg - supp.

Optakten til årets generalforsamlingen kunne minde om en gyser af Hitchcock.

Ingen kunne være tvivl om uenigheden i ledelsen af klubben, når 3, som senere blev til 4, to uger før generalforsamlingen melder fra.

Hos resten af bestyrelsen blev der tænkt mange tanker, og telefonlinjerne var rødglødende.

Det var egentlig ikke præget af angst, men af taktiske overvejelser om, hvordan generalforsamlingen kunne komme til at blive afviklet på den bedste måde for foreningen.

Det skal da heller ikke være nogen hemmelighed, at jeg som formand gerne ville have været omtalen i Folketidende foruden - præcis denne gang.

Omvendt så må man lade det - det virker. I første omgang blev antal stemmeberettigede fremmødte opgjort til 118, men fintællingen viste 121. Den lille forskel fik heldigvis ingen indflydelse på forløbet - og en kontroltælling viste det først efter generalforsamlingens afholdelse.

Som dirigent valgtes Henrik Thostrup. Det var bestyrelsens forslag, og ingen andre ytrede ønske om at overtage det lidet interessante job at skulle få et så massivt fremmøde til at ende med accept for alle.
Som stemmetællere valgtes Hans Jensen fra Bogø og Erik Christensen fra Sund-by. Men de to herrer fik ikke en opslidende aften - rent stemmeoptællingsmæssigt.

Så blev det tid til formandens beretning. Beret-ningen havde været længe undervejs, fordi den ikke skulle afspejle ballade, konfrontation eller noget lignende. Men være det formandens beretning er: et øjebliksbillede af hvordan klubben har det.

Klubbens kalender viser jo et pulsslag, der vil få de fleste af vore sundhedsapostle til at gå helt i sort. På vores kalender var i 2011 nævnt 76 arrangementer, men det var kun godt 50, som var klubbens egne.

Men en medlemsskare på noget nær 500 giver måske også en idé om, at vi bestemt ikke står alene med vores fælles interesse.

Vores nye hjemmeside, som gik i luften i foråret 2011, viser også stor interesse. For selv om vi er mange, så viser et UNIKT besøgstal på 5.861, at vores klub nyder stor interesse - også uden for Lolland-Falster. Statistikken - for nu lige at lukke den del - viser, at der har været 772.934 sidevisninger på ca. 10 måneder.

Beretningen opremsede ikke de mange arrangementer, men gav et par eksempler på, hvad vores klub kan, når vi står sammen. Det var bl.a. de tre arrangementer i februar sidste år - hvor fødselsdagen med Mie som frontfigur trak 70-75 deltagere og månedens to andre, hvor der var mødt over 50 op - begge gange.

Og så kunne formanden naturligvis ikke kom-me uden om Lungholm CarWalk. Det var en kraftanstrengelse på flere måder, men et godt mindesmærke at have i klubbens 20. leveår. Der blev også en “lille bid” til klubben, som kassereren glad kunne berette om.

Inden formanden forlod talerstolen, gjorde han det klart, at der er et år til, han trækker sig. Han understregede dog også, at det ikke skyldtes ballade eller uenighed, men at han er involveret i flere andre projekter, som dræner ham for tid.

Der var ingen kommentarer til beretningen.
Bruno, ansvarlig for løb og arrangementer, havde noget af en liste. Han tog nogle få ting frem fra de mange arrangementer, og det understøtter kun, at klubben er fuld af liv.

Aage - som fortaler for bladudvalget - kunne fortælle, at investeringen i 5 blade i stedet for 4 pr. år har vist sin berettigelse for at sikre omtale af, hvad der foregår - ofte både før og efter.

Ole Larsen fortalte om et lidt lavere aktivitetsniveau, end vi har været vant til, men huset er jo også ved at have fået en stor overhaling. I 2012 skal der males udvendig - og så ef-terlyste Ole en “havemand” til at slå græsset, fordi Torben, som hidtil har stået for det, har fået bøvl med ryggen.

Så blev det kassererens tur til bidrage ved at kaste lidt glans over dagen.

Med indtægter på 124.397,88 kr. var der lidt at tage af. Bladet snuppede de 14.727,50 kr. Arrangementer gav et positivt bidrag på hele 268,91 kr. - toppet af 8.394,49 kr. fra Englands-turen og bundet af Lungholm med en udgift på 4.534,72 kr. - der dog heldigvis blev ophævet og til et plus i 2012-regnskabet, idet Bent net-op havde fået klubbens andel på 15.543,57 kr.

Til klubhuset havde vi også brug for lidt økonomi. Det helt store har været renholdelse - som dog også skyldes, at REFA i et par år ikke havde sendt opkrævning ud. Det beløb sig til 6.300,81 kr., og der gik 11.032,77 kr. til forbrugsafgifter, som dækker over el og vand som de store poster. Alt i alt har vi brugt 33.617,55 kr. på klubhuset i 2011.

Den helt store post var administration, som i alt udgør 52.873,73 kr. De helt store poster her var 22.033,44 kr. til den nye hjemmeside, som var et engangsbeløb på 15.000 kr. samt primært webhotel til såvel den nye som den gamle hjemmeside. Blikmærkerne, som du kan se på side 20, har vi indkøbt 300 stk. af, og det beløb sig til 16.402,97 kr.

Sidste delresultat er renterne, hvor vi havde et renteoverskud på 856,35 kr.

Årets resultat blev et overskud på 24.304,36 kr.

Formuen er vokset med årets overskud og udgør med udgangen af 2011: 302.127,92 kr. Hovedparten af dette er vores klubhus, som er gældfrit og optaget til den offentlige ejendomsvurdering på 250.000 kr.

I forbindelse med regnskabet var der et par spørgsmål - bl.a. spurgte Hans Jensen fra Bogø om, hvorvidt det var nødvendigt at lave så stort et overskud på udlandsturene. Forman­den, som primært har stået i spidsen, fortalte, at det var den sikkerhedsmargen, som var nødvendig, når man køber i fremmed valuta, og man ikke er sikker på antallet, før den dag turen starter.

Lars Jensen fra Radsted spurgte, om der var en plan med at samle en stor formue. Formanden forklarede, at det ikke var drømmen om at være velhavende, men blot at sikre sig, at der var penge til at udvikle klubben for, så vi ikke skulle ud og låne, hvis der skulle blive behov for likvider, idet prisen på klubhuset jo ikke var en garanti for, at vi kunne realisere det til de 250.000 kr.

VALGENE
Efter en kort rygepause blev generalforsamlingen genoptaget, og dagens spændende højdepunkt var nået: hvem ville ind i bestyrelsen?

Kassereren var først på valg. Bent Christian-sen blev genvalgt uden modkandidater.

Nyvalgene til bestyrelsen gav en del snak frem og tilbage om mulige måder at gøre det på, idet vedtægterne ikke havde taget højde for, hvordan den skulle skæres.

Henrik Thostrup - aftenens dirigent - skar med sin viden om foreningsjura igennem og besluttede, at der først blev valgt to personer til de ordinære poster. I stedet for Mie Clausen og Kjeld Munkbøl kom Søren Rubæk Jensen og Henrik Thostrup ind. De var de eneste kandidater til posterne.
De mange nedlæggelser af tillidshverv gav anledning til en smule mere hurlumhej, fordi man ønskede at vide, hvad der lå til grund for det. Mie Clausen forklarede det med et dårligt klima omkring kommunikationen og de ting, som man også kunne læse i Folketidende den 18. oktober - nemlig at de følte sig “overrulet” af primært formanden. De øvrige udtrådte (Kjeld Munkbøl, Per Andersen og Leif Kristiansen) tiltrådte alle denne udlægning

Inden valget af de to personer til de 1-årige poster kom spørgsmålet op om, hvem der havde sat det snavsede vasketøj til skue i Folketidende.

Kjeld Munkbøl oplyste, at det var ham, der var blevet ringet op af avisen.

Da der ikke var den helt store lyst til at vise sig i bestyrelsen, gik Henrik Thostrup ind for at bruge det naturlige, at de to hidtidige suppleanter indtrådte på de ledige poster. Og med forsamlingens opbakning blev de to sæder besat af henholdsvis Bruno Bech Jensen og Erik Florens Larsen.

Denne konstellation betød samtidig, at der skulle to nye suppleanter ind på de to ledige poster. Ole “FDM” Larsen meldte hurtigt sit kandidatur - og kort efter meddelte Tommy Green Jensen, at han da gerne tog det to-årige suppleantmandat.

Jeg tror, alle åndede lettet op.

Valg af revisor var et af aftenens lette punkter, idet Ingvar Pommer, som var på valg, havde accepteret genvalg, selv om han var rejst til varmere himmelstrøg.

Også den hårdtarbejdende revisorsuppleant, Erik Christensen, opnåede genvalg uden modkandidater.

På baggrund af den gennemgåede økonomiske situation var der fuld opbakning til at kontingentet forblev uforandret 250 kr. for normal medlemsskab og 350 kr. for familiemedlemsskaber.

Indkomne forslag.
Her var tre forslag - og det første var eksklusion af Svend Larsen. Der blev en del polimik omkring bestyrelsens rolle i forbindelse med Svends kørsel på almindelig vej, men i bund og grund var den beslutning taget - der skulle blot en generalforsamlingsaccept af det, som det er normalt i eksklusionssager.

Indlæg fra Ebbe Nielsen omkring hans tilbud på Museumsgade 69 i Maribo. Tilbuddet er i sin fulde ordlyd og kan læses på side 13.

På baggrund af en ophedet e-mail-debat var der opstillet følgende spørgsmål - med tilhørende svar:

1. Hvem kan skrive indlæg til klubbladet? Principielt alle - er det korte, hvis det er relevant for klubbens medlemmer.
2. Hvem godkender indlæg i klubbladet? I sidste ende er det jo Aage Alm, som redaktør, men formanden er ofte inde over i forbindelse med opsætningen, og normalt vil bestyrelsen have mulighed for at se bladet, inden det går i trykken.
3. Har bestyrelsen fået forelagt alle detaljer i mit tilbud til klubben? Ja, det har de, al den stund, at Ebbe Nielsen selv har rundsendt til alle.
4. Jeg forventer, at formanden har en kopi af alle mails liggende. Svaret er: ja, selvfølgelig.
5. Vi klubben sørge for et dementi i næste klubblad? Nej, ikke dementi, men det komplette tilbud. Ebbe Nielsen blev lovet at få dette indlæg til gennemsyn, inden bladet kommer ud.

Sidste officielle punkt var, at få generalforsamlingens fortolkning af lovene vedr. afstemningsreglerne for familiemedlemsskaber,nemlig at en forudsætning for at have 2 stemmer er, at begge er fremmødt eller at den fremmødte har fuldmagt fra den anden.

Det blev der givet opbakning til. Det ændrede forslag fremlægges på næste ordinære generalforsamling.

Eventuelt -
Her kom et par kommentarer om bl.a. mulighederne for at køre ud og ind ad Lungholm under CarWalk’en - en tilladelse klubben ikke kunne give, idet Hjemmeværnet, som stod for overvågningen, ikke ønskede, at man kunne køre ud gennem porten fra kl. 18 fredag aften til søndag aften kl. 18.

Formanden fortalte, at der på næste møde vil blive orienteret om Italiens-turen til efteråret og opfordrede til at tjekke de oplysninger, vi har på hjemmesiden, så medlemsregistret, som ud kommer til marts, er korrekt.

Foreløbigt program for udlandsturen 2012

25/01-2012 10:58
Der arbejdes på højtryk på turen til Italien til oktober.

Ikke alt er 100% på plads - men du kan jo bladre i kalenderen ud for den 14. oktober.

Det bliver en meget spændende tur - også selv om der kommer ændringer i programmet. Ændringer kan jo også blive til forbedringer....

Aalholms køretøjer skal nu sælges

02/01-2012 19:57
Iflg. Veteranposten er der nu sat tid på, hvornår Aalholms samling skal sælges.

Det bliver til august 2012, men det er meget få oplysninger, det har været muligt at finde informationer om.

Iflg. Veteranposten skulle der være 224 køretøjer plus diverse andre effekter.

Det har heller ikke endnu været muligt at finde ud af hvilket auktionshus, der skal stå for salget. Det fremgår dog af artiklen, at alt skal væk og at der ikke er nogen mindstepris.

Du kan følge med, når RM Auctions offentliggør datoen for auktionen på hjemmesiden

LFVK Pap P-Skiver i gl. stil sælges

16/12-2011 07:58
Nu kan du købe en Pap P-skive (lamineret) med LFVK logo eller med dit bil/MC eller firma logo på.

Hvis du køber en med LFVK logo, så går der 10 kr. af salgsprisen til vores klubkasse.

Hvis du er ejer af en elektronisk P-Skive, så kan man også have gavn af sådan en, da der kan opstå svigt med det moderne udstyr. Du skal bare huske, at tage den elektroniske af, når du lægger en anden i forruden.

>Se P-skiverne her

mvh

René Petersen

Aalholm Automobil Museum rives ned.

15/12-2011 21:39
Se Folketidendes avis artikel fra den 15/12-2011 her:
>læs artiklen her

En af klubbens ildsjæle er død

05/12-2011 10:58
Vi har netop i dag - den 5. december 2011 - modtaget meddelelsen om Svend Seifferts død.

79-årige Svend Seiffert fra Nakskov var i 17 år medlem af klubbens bestyrelse og en af ildsjælene, der ikke gik af vejen for give en hånd med, når noget skulle organiseres.

Svend var ikke stor af statur, men for klubben var han stor. Hans ord havde vægt og hans indsats for klubben kan slet ikke måles.

Svend var i de seneste år ramt af en sygdom, der gjorde, at han ikke kunne deltage i ret meget, men klubben var i hans hjerte.

I maj måned, da vi kørte Picnic-ralliet i Nakskov-området var turen lagt forbi Svends hus på Marienlystvej, og han benyttede lejligheden til at stå ude ved vejen og hilse på de mange deltagere. Det var desværre sidste arrangement, hvor Svend viste sig for vore medlemmer.

Svend fulgte klubben via klubbladet, og kunne godt finde på at blande sig i klubbens liv på sin egen måde. Ved et møde med Svend for godt et års tid siden, fortalte han om sin oplevelse af klubbens udvikling og om alle de problemer det gav. Men også alle de glæder, han havde af at være medlem af Lolland-Falsters Veteranklub.

Svend var en af dem, der er svære at finde i de nye generationer, fordi han var dybt engageret.

I 2009 blev Svend udnævnt til æresmedlem af klubben - en ære han var glad for.

I det hele taget havde Svend om nogen benzin i blodet. Foruden et enormt engagement i vores klub var Svend Seiffert også dybt involveret i motorklubben Dan fra Nakskov.

Svend bisættes torsdag den 15. december kl. 12:00 fra kappellet på Svingelsvej i Nakskov.

Vi tænker på Svends familie - der omfatter en søster og en søn.

Æret være Svends minde!

Formanden

Savner nogen et klubblad 85/2011

01/12-2011 17:03
Hej allesammen,

Blad 85 skulle gerne være ude, men Aage har fået et yderst krøllet blad retur, hvor modtagerens navn m.m. mangler, så vi har ikke umiddelbart mulighed for at fremsende et nyt.

Er det dig der mangler bladet, så kontakt Aage på 23 26 60 09 eller > send en mail ved at klikke her

Se tilbage på turen til Sønderjylland og Store Bilklubdag

21/11-2011 19:19
Skoda Museet har lagt en lang række billeder ud på Picasaweb fra deres største arrangement i 2011. Her kan du se en lang række billeder derfra: her

Mere end 100 deltagere til årets julefrokost

20/11-2011 14:13
Igen i år bliver julefrokosten et af det helt store tilløbsstykker. Pr. søndag middag (den 20. november) er der 101 tilmeldte.

Vi har naturligvis benyttet muligheden for at sørge for det nye klubblad til alle - og desuden har vi netop fået kalenderen for det nye år, som vi naturligvis også bliver udleveret til de fremmødte.

På gensyn på fredag kl. 18:30 på "Flintinge gamle savværk", Flintingevej 19, Flintinge ved Toreby

Vil du med til stumpemarked i Herning lørdag den 12. november 2012

09/11-2011 16:59
Det vil være muligt at komme til stumpemarked i Herning. Det er Jens Ottosen fra Nakskov, som står bag turen sammen med MC-vennerne.

Der er afgang fra Krøyers Gaard (ved Kvickly) lørdag morgen kl. 5:45.

Prisen for deltagelse er 250 kr. for bus og færge, mens entréen i Herning er for egen regning.

Vil du med, så SKAL du kontakte Jens på telefon 40 11 21 66.